Warunki Uczestnictwa w 8-tygodniowym Programie Rozwojowym Online

1. Postanowienia ogólne

1.1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i dokonała zakupu dostępu do Programu za pośrednictwem strony internetowej www.paulinadanielak.pl

 1.2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Warunków Uczestnictwa oraz wszelkich innych zasad określonych przez Sprzedawcę.

2. Rejestracja i zakup

2.1. Aby wziąć udział w Programie, Uczestnik musi dokonać zakupu Programu za pośrednictwem strony internetowej www.paulinadanielak.pl

2.2. Po dokonaniu zakupu Uczestnik otrzyma, na podany przy zakupie adres e-mail, potwierdzenie zakupu oraz instrukcje dotyczące rozpoczęcia Programu.

2.3. Wszelkie dane podane podczas zakupu muszą być prawdziwe i aktualne. W przypadku zmiany danych Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę.

3. Udział w Programie

3.1. Program trwa 8 tygodni, a materiały będą przesyłane co tydzień na podany adres e-mail Uczestnika.

3.2. Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego wykonywania ćwiczeń i zadań zawartych w materiałach Programu.

3.3. Materiały przesyłane w ramach Programu są przeznaczone wyłącznie dla Uczestnika i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

3.4. Sprzedawca udostępnia materiały Uczestnikowi na okres roku - od dnia przesłania pierwszych materiałów na adres e-mail Uczestnika.

3.5. W ramach trwania Programu Sprzedawca nie udziela konsultacji indywidualnych i nie konsultuje indywidualnych problemów klientów, które nie dotyczą ćwiczeń zawartych w Programie.

4. Rezygnacja z Programu

4.1. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia startu Programu (przesłania pierwszych materiałów), bez podania przyczyny.

4.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Uczestnik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres e-mail: kontakt@paulinadanielak.pl.

4.3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Uczestnikowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Uczestnika.

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sprzedawca.

5.2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu realizacji Programu oraz zgodnie z polityką prywatności Sprzedawcy.

5.3. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Zasady korzystania z materiałów Programu

6.1. Wszystkie materiały dostarczane w ramach Programu są chronione prawem autorskim i są własnością Sprzedawcy.

6.2. Uczestnik ma prawo do korzystania z materiałów wyłącznie na własny użytek i nie może ich kopiować, rozpowszechniać ani udostępniać osobom trzecim bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

6.3. Jakiekolwiek naruszenie praw autorskich może skutkować natychmiastowym wykluczeniem z Programu oraz podjęciem kroków prawnych przez Sprzedawcę.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych Warunkach Uczestnictwa. O wszelkich zmianach Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Niniejsze Warunki Uczestnictwa obowiązują od dnia 05.06.2024 i są dostępne na stronie internetowej www.paulinadanielak.pl.

Zostań ze mną

na ścieżce ku pełni życia
Zapisz się do mojego newslettera, poprzez który będę dzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem w budowaniu wolności.