Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego


Regulamin sklepu internetowego (“Regulamin”) Pauliny Danielak prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą PSYCHOLOG PAULINA DANIELAK na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w Warszawie przy ul. Mostowej 9/9a m. 4, 00-260 Warszawa, NIP: 5213571663, REGON: 384874460. W celu skontaktowania się ze mną, zapraszam do przesłania wiadomości e-mail na adres kontakt@paulinadanielak.pl lub pod wyżej wskazanym adresem.

Definicje

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin

Użytkownik lub konsument – oznacza każdą osobę fizyczną korzystającą ze Sklepu internetowego, w szczególności przeglądającą produkty dostępne w Sklepie Internetowym jak i zakupującą te produkty wskutek czego zawierana jest Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowa o dostarczanie treści cyfrowych w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – oznacza osobę korzystającą ze Sklepu internetowego będącą Użytkownikiem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

Materiały cyfrowe lub Produkty – oznaczają treści cyfrowe i Produkty udostępniane przez Sprzedawcę w dowolnej formie, w szczególności materiały audiowizualne, tekstowe, graficzne, fotograficzne oraz dźwiękowe, niezależnie od tego, czy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z 4.2.1994 prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dostęp do tych materiałów uzyskiwany jest przez Klienta za na podstawie zawieranej Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Przedsiębiorca – oznacza klienta, który nie jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, której obowiązujące przepisy prawa przyznają zdolność prawną, a który prowadzi we własnym imieniu działalność zawodową lub gospodarczą.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej

Sprzedawca – oznacza Paulinę Danielak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PSYCHOLOG PAULINA DANIELAK na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w Warszawie przy ul. Mostowej 9/9a, 00-260 Warszawa, NIP: 5213571663, REGON: 384874460.

Umowa na dostarczanie treści cyfrowych – oznacza umowę zawierana między Klientem i Sprzedawcą, an podstawie której Sprzedawca dostarcza na rzecz Klienta treści cyfrowe przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – oznacza umowę zawieraną między Klientem i Sprzedawcą w zakresie odpłatnego świadczenia usług elektronicznych na rzecz Klienta.

Usługa – oznacza usługę świadczoną za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość bez bezpośredniej obecności stron i poprzez indywidualne przekazanie danych przez Klienta, która jest odbierana, nadawana lub transmitowana zgodnie z przepisami ustawy z 16.07.2004 Prawo telekomunikacyjne.

Zamówienie – oznacza żądanie (oświadczenie woli Klienta), na podstawie, którego zawierana jest Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowa na dostarczanie treści cyfrowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu internetowego (systemu teleinformatycznego) prowadzi sprzedaż Produktów (Materiałów cyfrowych) w rozumieniu przepisów ustawy z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, co zapewnia przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie, odbieranie danych za pośrednictwem sieci teleinformatycznych przez 24h/dobę (z zastrzeżeniem przerw technicznych oraz ograniczeń funkcjonalności z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy). Na usługi, o których mowa w zdaniu poprzednim składają się w szczególności:
a) udostępnianie treści https://paulinadanielak.pl/sklep/,
b) zaprezentowanie Produktów. Jednocześnie usługi, o których mowa w niniejszym punkcie świadczone są bezpłatnie.

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej otwieranej na komputerze stacjonarnym lub innym urządzeniu mobilnym z dostępem do Internetu.

3. Korzystanie ze Sklepu internetowego wiąże się z koniecznością przestrzegania przez Klientów z zasadami współżycia społecznego, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, etyki i uczciwości.

4. W konsekwencji pkt. 3, niedopuszczalne jest:
a) dostarczanie przez Klientów/ Użytkowników treści sprzecznych z opisanymi w pkt. 3 powyżej,
b) podejmowanie działań wpływających na zabezpieczenia oraz funkcje Sklepu internetowego, w szczególności wykorzystując do tego środki niezgodne z prawem jak np. ataki hakerskie,
c) podejmowanie czynności naruszających lub mogących naruszyć prawa i wolności Sprzedawcy i osób trzecich,
d) korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób naruszający postanowienia zawarte w Regulaminie.

Składanie i realizacja zamówień

1. Do złożenia Zamówienia konieczne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej oraz przekazanie danych osobowych niezbędnych do złożenia Zamówienia.

2. Samo złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wybór Produktów (ilość i rodzaj) gromadzonych następnie w koszyku. Finalizacja Zamówienia, tj. wybranych przez Klienta Produktów możliwa jest po wpisaniu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia (imię, nazwisko, e-mail, telefon (na wypadek wpisania błędnego adresu e-mail) i ew. danych do faktury) i wykonaniu płatności (np. za pośrednictwem serwisu PayU) i akceptacji Regulaminu.

3. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać Produkty wolne od wad prawnych i fizycznych.

4. Na rzecz Sprzedawcy zastrzeżone jest prawo do bieżącej zmiany obowiązujących cen Produktów, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych, wprowadzania wszelkich zmian w Sklepie internetowym, a które to nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed wprowadzeniem ewentualnych zmian.

5. Sprzedawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Klientów o dostępności lub niedostępności poszczególnych Produktów. W razie złożenia przez Klienta Zamówienia na Produkt, który nie jest w danej chwili dostępny, Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta i tym fakcie, a jeżeli Klient dokonał płatności za Produkt, który okazał się być niedostępnym, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu płatności na rzecz Klienta.

6. Sprzedawca może organizować akcje promocyjne (rabaty) w Sklepie internetowym, w szczególności wykorzystując do tego celu kody rabatowe. Warunki korzystania z kodów rabatowych, w szczególności wysokość rabatu, listę Produktów, których rabat dotyczy, okres ważności kodu rabatowego, Sprzedawca udostępnia Klientom wraz z kodem rabatowym. Klient, który chce skorzystać z kodu rabatowego powinien podczas składania Zamówienia wpisać kod rabatowy w przeznaczone do tego pole.

Płatność i dostawa

1. Po opłaceniu Zamówienia i potwierdzeniu przez Sprzedawca zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i/lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych Klient otrzyma wiadomość elektroniczną na podany przez niego adres e-mail, w której będzie znajdował się odnośnik do pobrania E-booka (w przypadku Umowy o dostarczenie treści cyfrowych) lub instrukcja logowania wraz z hasłem dostępu do treści z materiałami audiowizualnymi (w przypadku zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną).

2. Opis usługi Materiałów cyfrowych zawiera informacje o okresie dostępu do usługi. Sam zaś link do E-booka, Workbooka czy webinariu będzie dostępny przez 21 dni.

3. Czas dostarczanych Produktów powinien być jak najkrótszy. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby wszelkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym dostarczane były Klientom niezwłocznie. Wszelkie odstępstwa od tej zasady będą przez Sprzedawcę rozpatrywane indywidualnie.

Odstąpienie od umowy i rękojmia

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,, z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej, na podstawie art. 27 ustawy z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia. Bezskuteczny upływ terminu wskazanego w zdaniu poprzednim skutkuje wygaśnięciem uprawnienia do odstąpienia od umowy.

2. W celu realizacji prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość o świadczenie usług drogą elektroniczną i/lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, Konsument zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu (przy wykorzystaniu adresów e-mail/forma dokumentowa).

3. W sytuacji realizacji przez Konsumenta w terminie prawa do odstąpienia od umowy zawartej w wyżej wskazanym reżimie, Sprzedawca w terminie co najmniej 14 dni zwróci Konsumentowi płatność (przy wykorzystaniu tej samej metody płatności).

4. Realizacja prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumenta niemożliwa jest w sytuacjach wskazanych w katalogu art. 38 pkt. 1-13 ustawy z 30.05.2014 o prawach konsumenta.

5. Klient jest informowany o utracie prawa do odstąpienia przed rozpoczęciem świadczenia usługi i/lub dostarczania treści cyfrowych.

6. W każdym razie, w sytuacji jakichkolwiek wątpliwości co do realizacji praw Konsumenta, można kontaktować się z powiatowym (miejskim) rzecznikiem praw konsumentów, w tym zwrócić się i znaleźć wszystkie niezbędne informacje na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/ czy złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie dot. sporów konsumenckich ODR).

7. Wszystkie zasady dotyczące prawa odstąpienia od umowy, zawarte w pkt. 1-6 powyżej stosuje się bezpośrednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

8. Niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy, Konsumentowi przysługuje prawo do realizacji wobec Sprzedawcy uprawnień z rękojmi za wady Produktów.

9. W ramach rękojmi Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za jakość Produktów. Do rozpatrywania reklamacji zgłoszonych w ramach rękojmi odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 23.04.1964 Kodeks cywilny (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego).

10. Zgłaszając wadę Produktu w ramach rękojmi, Sprzedawca prosi o wiadomość e-mail, w której znajdą się informacje jak:
a) dane Konsumenta;
b) pozwalające zidentyfikować Zamówienie;
c) szczegółowy opis wady Produktu;
d) wybór formy realizacji rękojmi, tj. naprawa, wymiana Produktu na nowy, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy).

11. Sprzedawca zawiadomi Konsumenta o rozpatrzeniu reklamacji złożonej z tytułu rękojmi niezwłocznie, a w przypadku, gdy reklamację złożył Konsument – nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, chyba że krótszy czas rozpatrzenia reklamacji przewidują przepisy prawa.

Własność intelektualna

1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie internetowym, takie jak materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe prezentowane a także treści E-booków, Workbooków, Webinarów i innych materiałów audiowizualnych stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. bezprawne kopiowanie, rozpowszechnianie tak całości jak i części treści wskazanych w pkt. 1 powyżej, skutkuje odpowiedzialnością karną i cywilną.

Przetwarzanie danych osobowych

W celu zapoznania się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych zapraszamy do zapoznania się z treścią Polityki Prywatności , która stanowi integralną część Regulaminu.

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne są:
a) stały dostęp do Internetu;
b) skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6;
c) włączona obsługa cookies;
d) aktywny adres e-mail;
e) programy na urządzeniu Klienta zapewniająca odczytywanie plików w formacie .pdf, .docx lub .xlsx.

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn jak:
a) zmiana przepisów prawa wpływająca bezpośrednio na treść Regulaminu;
b) zmiana wytycznych/konieczność dostosowania treści Regulaminu do wytycznych regulatorów;
c) rozbudowa, zmiana funkcjonalności i parametrów technicznych Sklepu internetowego;
d) korekta treści Regulaminu;
e) zmiana danych identyfikujących Sprzedawcę;
f) przeciwdziałanie nadużyciom.

2. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na prawa Użytkowników powstałe przed dokonaną zmianą, w tym Zamówienia. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownik dowie się za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, gdzie zamieszczana będzie każda aktualnie obowiązująca wersja Regulaminu.

Zostań ze mną

na ścieżce ku pełni życia
Zapisz się do mojego newslettera, poprzez który będę dzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem w budowaniu wolności.