Warunki Uczestnictwa w 8-tygodniowym Programie Rozwojowym Online - PAKIET PLUS

1. Postanowienia ogólne

1.1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i dokonała zakupu dostępu do Programu za pośrednictwem strony internetowej www.paulinadanielak.pl

1.2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Warunków Uczestnictwa oraz wszelkich innych zasad określonych przez Sprzedawcę.

1.3. Sprzedawca Programu oznacza firmę Psycholog Paulina Danielak działającą pod adresem ul. Mostowa 9/9a m.4, 00-260 Warszawa NIP: 5213571663

2. Rejestracja i zakup

2.1. Aby wziąć udział w Programie, Uczestnik musi dokonać zakupu Programu za pośrednictwem strony internetowej www.paulinadanielak.pl

2.2. Po dokonaniu zakupu Uczestnik otrzyma, na podany przy zakupie adres e-mail, potwierdzenie zakupu oraz instrukcje dotyczące rozpoczęcia Programu.

2.3. Wszelkie dane podane podczas zakupu muszą być prawdziwe i aktualne. W przypadku zmiany danych Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę.

3. Udział w Programie

3.1. Program trwa 8 tygodni, a materiały będą przesyłane co tydzień na podany adres e-mail Uczestnika.

3.2. Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego wykonywania ćwiczeń i zadań zawartych w materiałach Programu.

3.3. Materiały przesyłane w ramach Programu są przeznaczone wyłącznie dla Uczestnika i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

3.4. Sprzedawca udostępnia materiały Uczestnikowi na okres roku - od dnia przesłania pierwszych materiałów na adres e-mail Uczestnika.

3.5. W ramach trwania Programu Sprzedawca oferuje możliwość odbycia Konsultacji Rozwojowej, czyli sesji indywidualnej online Uczestnika i Sprzedawcy.

3.5.1. Konsultacja Rozwojowa może się odbyć wyłącznie w czasie trwania Programu, czyli od 05.07.2024 do 23.08.2024 wyłącznie. Po dokonaniu zakupu Programu na stronie www.paulinadanielak.pl Uczestnik jest zobowiązany do ustalenia terminu spotkania ze Sprzedawcą. Może to zrobić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@paulinadanielak.pl

3.5.2. Konsultacja Rozwojowa to 50 minutowe spotkanie odbywające się na platformie ZOOM. Jest to spotkanie indywidualne. W czasie spotkania Uczestnik jest zobowiązany do włączenia kamery i mikrofonu. W przypadku niespełnienia tych warunków Sprzedawca ma prawo przerwać Konsultację bez zwrotu kosztów sesji.

3.5.2.1 W przypadku trudności techniczych podzacz Konsutlacji zaistniałych po stronie Uczestnika: Uczestnik ma prawo do ustalenia kolejnego terminu ze Sprzedawcą. Jeżeli w trakcie kolejnego terminu Konsultacji nadal będa występowac trudności techniczne po stornie Uczestnika, Sprzedawca ma prawo uznać Konsultację za odbytą, a zwrot kosztów za Konsultację nie jest możliwy.

3.5.2.2. Konsultacja Rozwojowa to jednorazowe spotkanie o charakterze konsultacyjnym. Nie jest równoważne z nawiązaniem długoterminowej współpracy i psychoterapii i nie jest psychoterapią.

3.5.3. W przypadku, gdy Uczestnik nie ustali terminu Konsultacji ze Sprzedawcą do dnia 14.08.2024 - możliwość odbycia Konsultacji przepada bez możliwości zwrotu kosztów.

3.5.4. W przypadku nie stawienia się Uczestnika na ustalony ze Sprzedawcą termin Konsultacji Rozwojowej możliwość odbycia Konsultacji przepada bez możliwości zwrotu kosztów.

3.5.5. W przypadku spóźnienia się Uczestnika na Konsultację Rozwojową - Sprzedawca nie przedłuża czasu sesji.

3.5.6. W przypadku konieczności przełożenia Konsultacji na prośbę Uczestnika: Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o potrzebie zmiany terminu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@paulinadanielak.pl. Zmiana terminu Konsultacji jest możliwa wyłącznie w czasie maksymalnie do 24 godzin przed spotkaniem. Zmiany terminu w czasie krótszym niż 24 godziny do ustalonego terminu sesji nie są możliwe.

3.5.6.1. Uczestnik ma możliwość przełożenia terminu sesji maksymalnie 1 raz.

3.5.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za stabilność oraz bezpieczeństwo systemów komunikacji Skype, ZOOM, serwerów pocztowych oraz połączenia telefonicznego czy innych platform cyfrowych wykorzystywanych do przekazywania danych. Odpowiedzialność za stabilność i bezpieczeństwo tych serwerów jest zapewniana przez dostawców tych usług. Uczestnik podejmując kontakt ze Sprzedawcą zgadza się na korzystanie z zewnętrznych dostawców usług zna oraz akceptuje regulaminy i politykę bezpieczeństwa tych dostawców, zdaje sobie sprawę z ewentualnego ryzyka i będzie stosował się do zasad minimalizowania tego ryzyka.

4. Rezygnacja z Programu

4.1. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia startu Programu (przesłania pierwszych materiałów), bez podania przyczyny.

4.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Uczestnik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres e-mail: kontakt@paulinadanielak.pl.

4.3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Uczestnikowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Uczestnika.

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sprzedawca.

5.2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu realizacji Programu oraz zgodnie z polityką prywatności Sprzedawcy.

5.3. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Zasady korzystania z materiałów Programu

6.1. Wszystkie materiały dostarczane w ramach Programu są chronione prawem autorskim i są własnością Sprzedawcy.

6.2. Uczestnik ma prawo do korzystania z materiałów wyłącznie na własny użytek i nie może ich kopiować, rozpowszechniać ani udostępniać osobom trzecim bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

6.3. Jakiekolwiek naruszenie praw autorskich może skutkować natychmiastowym wykluczeniem z Programu oraz podjęciem kroków prawnych przez Sprzedawcę.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych Warunkach Uczestnictwa. O wszelkich zmianach Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Niniejsze Warunki Uczestnictwa obowiązują od dnia 05.06.2024 i są dostępne na stronie internetowej www.paulinadanielak.pl.

Zostań ze mną

na ścieżce ku pełni życia
Zapisz się do mojego newslettera, poprzez który będę dzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem w budowaniu wolności.